TÜRKRAD 2018

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM KURALLARI ve BİLGİLENDİRME

Bildiri son gönderim tarihi

Kongre Bilimsel Kurulu tarafından bildiri özeti son gönderim tarihi 8 Temmuz 2018 olarak belirlenmiştir.

Bildiri özetleri ve sisteme yüklenmesi

Bildiri özetleri kongre web sitesi üzerinden “online” olarak, sözlü bildiri ve poster bildiri başlıkları altında gönderilecektir. Bilimsel Kurul bildirileri sözlü veya elektronik poster sunum olarak değiştirme konusunda karar verme hakkına sahiptir.

Sözlü bildiri özetleri “amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde yapılandırılmış özgün araştırmalar olmalıdır (Olgu sunumu ve resimlerle bir konu bildiri özetleri sözlü bildiri kategorisinde gönderilmemelidir).

Elektronik poster bildiri özetleri araştırma, olgu sunumu ve resimlerle bir konu (eğitici poster) kategorilerinde kabul edilecektir.

Araştırma poster bildiri özetleri “amaç, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç” şeklinde, olgu sunumu bildiri özetleri “giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç” şeklinde, resimlerle bir konu bildiri özetleri ise giriş (öğrenme hedefleri), görüntüleme yöntemleri ve bulguları, tartışma ve sonuç” bölümlerinden oluşacak şekilde yapılandırılmalıdır.

Bildiri özetleri sisteme yüklenirken sunulan bildiriyi açıklayıcı özellikte en az 3 resim (ve/veya tablo) sisteme yüklenmelidir. Bildiri değerlendirme jürisindeki hakemlerin kabul veya red kararı verirken bu kriterleri göz önüne alarak değerlendirme yapacağı dikkate alınmalıdır.

Bildirilerin değerlendirilmesi ve sonucun bildirilmesi

Bildiri özetlerinin hakemler tarafından değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Ağustos 2018 ayı başında bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği elektronik posta yolu ile bildirilecektir.

Özetleri kabul edilen bildiriler ile ilgili önemli uyarı

Özetleri e-poster olarak kabul edilen bildirilerin tam metinleri en geç 14 Eylül 2018 tarihine kadar sisteme yüklenmiş olmalıdır. Bu tarihe kadar bildirinin tamamının sisteme uygun formatta yüklenmemiş olması veya hiç yüklenmemiş olması durumunda bildiriyi sunacak olan yazara uyarı niteliğinde e-posta yolu ile tekrar davet yazısı gönderilecektir. Belirtilen süre içerisinde özeti kabul edilmiş ancak tam metinleri sisteme yüklenmemiş olan bildirilerin özetleri, kongre bildiri özetleri CD’sinde yer almayacaktır. Yazarların daha sonradan hak kaybına uğramamaları için buna göre ön hazırlık yapmaları önem taşımaktadır.

Bildiri sahiplerinin kongre kaydı ile ilgili önemli uyarı

Sözlü bildiriler için bildiriyi sunan hekimin, elektronik poster bildirileri için yazar listesinde yer alan en az bir hekiminen geç 19 Ekim 2018 gününe kadar kongre kaydı yapılmış olmalıdır. Bu tarihten önce kayıt yaptırmamış olan yazarların bildiri özetleri (TRD Yönetim Kurulu kararı) kongrebildiri özetleri CD’sinde yer almayacaktır.

info@turkrad2018.com

TÜRKRAD 2018 Bilimsel Kurulu

Elektronik poster bildiri özeti örnekleri:

ARAŞTIRMA BİLDİRİ ÖZETİ ÖRNEĞİ

Yan dal tipi intraduktal papiller müsinöz neoplazi: Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi ile yerleşim ve yaygınlığının değerlendirilmesi

Giriş-Amaç

Multidedektör bilgisayarlı tomografi (MDBT) ve manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) yıllar içinde gelişme göstermesi ve artan kullanımı sonucu, pankreasın kistik lezyonlarının insidental olarak saptanmasında belirgin artış dikkati çekmiştir [1]. MRG incelemelerinde %20’ye varan oranlarda pankreas kistlerine rastlanmaktadır [1,2]. Konservatif ya da cerrahi tedavi kararında, bu kistlerin doğru olarak tanımlanması ve karakterizasyonları önem taşımaktadır [3]. Seçilmiş bir grup hastada endoskopik ultrasonografi ve kist aspirasyonu gerekli olsa da, genellikle hastalar görüntüleme bulgularına göre takip veya tedavi edilmektedir [1].

Pankreasın kistik lezyonları arasında inflamatuar psödokistler, benign seröz kistadenomlar, prekanseröz intraduktal papiller müsinöz neoplaziler (İPMN) ve müsinöz kistik neoplaziler ve malign kistadenokarsinomlar yer almaktadır [4,5]. İPMN’ler, en sık görülen pankreatik kistik neoplazilerden ve pankreasın müsin üreten tümörlerindendir [5]. Ana pankreatik kanal ya da yan dallarının epitelinden köken alır ve köken aldığı epitele göre ana kanal tipi, yan dal tipi ya da mikst tip olarak üç alt grupta incelenir [6,7]. Tüm İPMN’ler malignite potansiyeli taşıdığından cerrahi tümörler olarak değerlendirilmektedirler. Bu nedenle cerrahi öncesi karakterizasyonları ve yaygınlıklarının belirlenmesi önem taşımaktadır. Görüntüleme ve görüntüleme sonrası işleme yöntemlerindeki teknolojik gelişmeler, kistik lezyonların morfolojik olarak ayırt edilmesinde ve yaygınlığının gösterilmesinde oldukça yarar sağlamaktadır. Bu gelişmelerle, özellikle kistik lezyon ile pankreatik kanal arasında ilişkilenme olup olmadığı saptanarak, yan dal tipi İPMN’lerin diğer kistik lezyonlardan ayırımı yapılabilmektedir [7,8,9]. İPMN dışındaki kistik neoplazilerin pankreatik kanal ile ilişkileri bulunmamaktadır. MRG ve Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRKP), bu amaçla kullanılan oldukça başarılı yöntemler olup BT’ye göre üstünlükleri birçok çalışmada gösterilmiştir [1,2,10,11].

Biz de çalışmamızda, 94 olguda MRKP’de pankreatik kanal ile ilişkilendiği net olarak saptanan ve bu nedenle patolojik tanı bulunmaksızın yan dal tipi İPMN ön tanısıyla takip edilen kistlerin yaşa ve cinsiyete göre görülme sıklığı, sayısı ve pankreastaki yerleşimi ile ilgili bulgularımızı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: İPMN, pankreas kistleri, yan dal tipi

Yöntem-Gereçler

Çalışmamızda 1.5 Tesla ve 3 Tesla MR sistemlerde alınan ağır T2 ağırlıklı görüntüler ve radial thick slab görüntüler retrospektif olarak taranarak, ana pankreatik kanal ile ilişkilenen pankreatik kistler saptanan 94 olguda, hastaların yaşı ve cinsiyeti, pankreatik kistlerin yerleşimi, sayısı, en büyük kistin yerleşimi ve boyutu kaydedilmiştir.

Bulgular

Hastaların %61.7’si kadın, %38.3’ü erkektir. Yaş ortalaması 67.9 olarak saptanmıştır.

Pankreatik kanal ile ilişkilenen kistlerin sayısı, hastaların çoğunda (%37.2) 10’dan fazla iken, bunu kist sayısı 2-5 arasında olanlar izlemektedir (%31.9). Hastaların %17’sinde 6-10 arasında, %13.8’inde ise yalnızca 1 adet kist bulunmaktadır.

Hastaların %81.9’unda pankreatik gövde yerleşimli kist bulunmaktayken, %74.5’inde pankreatik baş, %69.1’inde pankreatik kuyruk ve %59.6 oranında pankreatik boyun yerleşimli kistler izlenmektedir.

En büyük kistin yerleşimi en sık olarak %39.4 oranında pankreatik gövdede ve ikinci sıklıkta %31.1 oranında pankreatik başta saptanmakta ve boyutu ortalama 13.4 mm ölçülmektedir. Pankreatik gövde ve baş yerleşimini %18.1 ile pankreatik boyun ve en az oranda %10.6 ile pankreatik kuyruk izlemektedir. Saptanan en büyük kist pankreatik başta 43 mm boyutunda ölçülmüştür.

Tartışma

Literatürde, İPMN’lerin cerrahi öncesi değerlendirilmesinde görüntülemenin önemini vurgulayan birçok çalışma yer almaktadır. Yapılan çalışmalar görüntüleme bulgularıyla histopatolojik bulgular arasında sıkı korelasyon bulunduğunu göstermektedir [1,3,4,5,8,10]. Bu nedenle görüntüleme, özellikle MRKP, İPMN’lerin cerrahi öncesi karakterizasyonları ve yaygınlıklarının belirlenmesi açısından önemli yer taşımaktadır.

Procacci C ve arkadaşları, 56 İPMN olgusunda yaptıkları çalışmada yan dal tipi İPMN’lerde ortalama yaşı 63.4 olarak bulmuşlardır [6]. Bizim çalışmamızda ise ortalama yaş 67.9 olarak saptanmış olup ileri yaş grubunda görüldüğü bir kez daha ortaya konmuştur.

Itoh S ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, yan dal tipi iPMN’lerin en sık pankreas unsinat proçesinde saptandığı ancak pankreasın her bölümünde görülebileceği bildirilmiştir [12]. Bizim çalışmamızda, unsinat proçes, pankreatik baş kesimi içerisinde incelenmiş olup; pankreatik kanal ile ilişkili İPMN kistlerinin en sık pankreatik gövdede, ikinci sıklıkta ise pankreatik baş kesiminde yerleştiği saptanmıştır. Ancak diğer çalışmalarla benzer şekilde kistlerin tüm pankreatik bölümlerde yer alabileceği bir kez daha ortaya konmuştur.

Çalışmamızın en büyük sınırlılığı olguların patolojik tanısının bulunmamasıdır. Bununla birlikte çalışmaya yalnızca pankreatik kanal ile ilişkilendiği MRKP ile net olarak gösterilebilen kistler dahil edilmiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, pankreatik kanal ile ilişkilenmesinin, yan dal tipi İPMN’yi diğer kistik pankreatik neoplazilerden ayırt etmede oldukça başarılı olduğunu birçok kez göstermiştir.

Sonuçlar

Pankreatik kistler, görüntüleme yöntemlerinin yıllar içinde gelişme göstermesi ve artan kullanımı sonucu, insidental olarak oldukça sık saptanmaya başlamıştır. Tedavi öncesi kistik lezyonların ayırıcı tanısı önem taşımakta ve bunların büyük kısmını oluşturan İPMN’lerin takip mi yoksa eksize mi edileceğine karar vermede MRKP’nin büyük rolü bulunmaktadır.

Kaynaklar

1- Sahani DV, Kambadakone A, Macari M, Takahashi N, Chari S, Fernandez- del Castillo C. Diagnosis and management of cystic pancreatic lesions. AJR 2013;200:343-354.

2- Zhang XM, Mitchell DG, Dohke M, Holland GA, Parker L. Pancreatic cysts: depiction on single shot fast spin-echo MR images. Radiology 2002;223:547-553.

3- Correa-Gallego C, Ferrone CR, Thayer SP, Wargo JA, Warshaw AL, Fernandez- del Castillo C. Incidental pancreatic cysts: do we really know what we are watching? Pancreatology 2010;10:144-150.

4- Handrich SJ, Hough DM, Fletcher JG, Sarr MG. The natural history of the incidentally discovered small simple pancreatic cyst: long-term follow-up and clinical implications. AJR 2005;184:20-23.

5- Spinelli KS, Fromwiller TE, Daniel RA, et al. Cystic pancreatic neoplasms: observe or operate. Ann Surg 2004;5:813-817.

6- Procacci C, Graziani R, Bicego E, et al. Intraductal mucin- producing tumors of the pancreas: imaging findings. Radiology 1996;198:249-257.

7- Sahani DV, Lin DJ, Venkatesan AM, et al. Multidisciplinary approach to diagnosis and management of intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas. Clin Gastroenterol Hepatol 2009;7:259-269.

8- Sahani DV, Kadavigere R, Saokar A, Fernandez- del Castillo C, Brugge WR, Hahn PF. Cystic pancreatic lesions: a simple imaging- based classification system for guiding management. Radiographics 2005;25:1471-1484.

9- Fukukura Y, Fujiyoshi F, Sasaki M, Inoue H, Yonezawa S, Nakajo M. Intraductal papillary musinous tumors of the pancreas: thin-section helical CT findings. AJR 2000;174:441-447.

10-Song SJ, Lee JM, Kim YJ, et al. Differentiation of intraductal papillary mucinous neoplasms from other pancreatic cystic masses: comparison of multi-row detector CT and MR imaging using ROC analysis. J Magn Reson Imaging 2007;26:86-93.

11- Waters JA, Schmidt CM, Pinchot JW, et al. CT vs MRCP: optimal classification of IPMN type and extent. J Gastrointest Surg 2008;12:101-109.

12- Itoh S, Ishiguchi T, Ishigaki T, Sakuma S, Maruyama K, Senda K. Mucin- producing pancreatic tumor: CT findings and histopathologic correlation. Radiology 1992;183:81-86.